Hermon – działanie


Przedmiot obrabiany


Budynki i budowle podlegają podczas eksploatacji działaniu wielu niekorzystnych czynników. Jednym z najczęściej występujących naturalnie zagrożeń jest woda. Woda może oddziaływać na obiekt wskutek różnego rodzaju awarii instalacji i klęsk żywiołowych. Przyczyną zawilgacania (podmakania) bywa też uszkodzona izolacja pozioma i pionowa. Wraz z woda przedostają się do ścian stymulatory korozji - różnego rodzaju sole powstałe przez kwaśne deszcze, związki do usuwania lodu i śniegu w czasie zimy, nawozy sztuczne, itp. Cegły, kamień wapienny oraz zaprawa murarska szczególnie dobrze chłoną wodę, ponieważ ilość kanalików (porowatość) w materiale dochodzi do 25%. Tak duża porowatość powoduje dobre wchłanianie wody. W przypadku kamienia naturalnego problem nasiąkania wodą dotyczy głównie materiału wypełniającego - zaprawy, która przy zetknięciu z wodą podobnie jak gąbka całkowicie nasiąka wodą.

W zawilgoconym murze zaczynają zachodzić procesy szkodliwe:

  • rozwój mikroflory: grzybów, pleśni, glonów, mchów itp.
  • rozwój mikrofauny: bakterii, pierwotniaków, ameb, drobnoustrojów
  • korozja muru objawiająca się: odpadaniem tynków, kruszeniem zaprawy, pękaniem cegieł, wykwitami, zapachem stęchlizny.

Procesy te obniżają walory użytkowe budynków, a czasami wręcz uniemożliwiają ich eksploatację. W przypadku budynków mieszkalnych są przyczyną powstawania wielu alergii i chorób - szczególnie chorób układu oddechowego.


Usuwanie


Istnieje wiele alternatywnych metod hamowania i likwidowania wspomnianych szkodliwych procesów. Metody te oparte są na różnych mechanizmach chemicznych i fizycznych. Posiadają one różną skuteczność. Część z nich wymaga naruszenia struktury np. poprzez wykonanie otworów. Brak jednak prostej i skutecznej metody przerywającej i usuwającej kompleksowo wszystkie szkodliwe procesy zachodzące w przemokniętych - wilgotnych murach.

Technologia HERMON® została opracowana w celu kompleksowej obróbki zawilgoconych murów tj. usunięcia mikroflory, mikrofauny, produktów korozji i nadmiaru wilgoci. W wyniku jej zastosowania uzyskujemy dodatkowo efekt impregnacji muru przed wodą oraz częściowe wzmocnienie muru - podwyższenie jego wytrzymałości. Ponadto środek ten hamuje kapilarne podciąganie wody i dzięki przemianie kapilar w naczynia włosowate zastępuje izolację poziomą budynku.


Faza 1


Nałożony na powierzchnię muru środek wnika w jego głąb, wykorzystując naturalne kapilary. W trakcie wnikania mineralizuje napotkaną mikroflorę i mikrofaunę. Zmineralizowane pozostałości masy biologicznej i cześć stymulatorów (produktów) korozji wykorzystywane są w tej fazie do tworzenia nowych ziaren muru i odbudowy, czyli rozrostu starych skorodowanych ziaren muru. Powoduje to zmniejszenie pustych przestrzeni pomiędzy ziarnami - rekrystalizaję, wzrost ciśnienia i w efekcie wypieranie z niego wody. Wraz z wodą usuwane są stymulatory i produkty korozji niewykorzystane przy rozbudowie ziaren muru. Proces ten, postępując w głąb muru powoduje powstanie efektu zasysania wody z wewnątrz muru i wypychanie jej na zewnątrz.


Faza 2


W tej fazie następuje wstępne spowolnienie reakcji wywołanych w fazie 1 w celu niedopuszczenia do blokowania przepływu na granicy styku ziaren. W ten sposób powstają warunki powodujące samoistne usunięcie ewentualnych zastoin wodnych z głębi muru.


Faza 3


Ma na celu dalsze obniżenie prędkości reakcji i ustabilizowanie jej na bezpiecznym poziomie. Zachodzi dalszy, bardzo powolny rozrost ziaren, połączony z efektem przekształcania kapilar w naczynia włosowate w murze (początek częściowej impregnacji). Jak widać środek do transportu wykorzystuje mechanizm kapilar i różnicę ciśnień powstałą wskutek regeneracji (rekrystalizacji) ziaren. Przy zastosowaniu dawki przewidzianej technologią reakcja przebiega od powierzchni obrabianej na wskroś muru do czasu jej całkowitego zakończenia. W tej fazie następuje również odcięcie ciśnienia osmotycznego, co powoduje, iż mur staje się półprzepuszczalny tj. mur nie przyjmuje a wydziela wilgoć, posiada właściwości hydrofobowe.


Uwagi


Prace można prowadzić tylko w temperaturze powyżej 5°C.

Nie należy dopuszczać do zamoknięcia obrabianych powierzchni podczas ich obróbki. Warunkiem poprawnego przeprowadzenia procesu jest wstępne odcięcie dopływu wody (naprawa instalacji, rynien, założenie drenażu, itp.). Jeżeli nie nastąpi odcięcie dopływu wody proces będzie w sposób ciągły przepompowywał wodę przez mur. Czas obróbki na powierzchni muru wynosi od 4 do 21 dni w zależności od stopnia zawilgocenia muru, jego grubości i zewnętrznych warunków (temperatura, ciśnienie, wilgotność), w przeciętnych warunkach 4 do 8 dni.Efekt odgrzybiania, odpleśniania i usuwania wilgoci rozpoczyna się od nałożenia pierwszej warstwy środka, efekt częściowej impregnacji i wzmocnienia uzyskujemy po ok. 4 - 6 tygodniach. HERMON zabija grzyby i pleśnie wraz z zarodnikami oraz częściowo impregnuje i wzmacnia mur. Przy zachowaniu przewidzianej przez producenta technologii prac, praktycznie nie zachodzi możliwość (w przeciwieństwie do innych środków) “odradzania się” pleśni i grzybów. W przypadku przeznaczenia technologii głównie do odsalania murów należy ją odpowiednio zmodyfikować wg zaleceń producenta.