Osuszanie i odgrzybianie


HERMON – środek do walki z korozją murów i konstrukcji betonowych


Problemy związane z obecnością wody i wilgoci w ścianach budynków są zjawiskiem powszechnie występującym, szczególnie w obiektach starych, których fundamenty pozbawione są poziomych i pionowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Gama istniejących na rynku preparatów i systemów przeznaczonych do osuszania murów i likwidacji negatywnych skutków obecności wilgoci w ich strukturze, wzbogaciła się ostatnio o nowy materiał o nazwie HERMON.

Krystalizacja jako metoda uszczelniania

HERMON ma postać wodnego roztworu kilku substancji i związków chemicznych, w tym silanu, izopropanolu oraz glikolu dietylowego. Istota działania preparatu sprowadza się do wykorzystania wody zawartej wewnątrz muru jako nośnika i przewodnika HERMONU. W sposób zasadniczy odróżnia go to od innych, popularnych pre-paratów hydrofobizujących, które w większości przypadków działają powierzchniowo lub głębokość ich penetracji jest ograniczona. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że efektywność działania preparatu HERMON jest uzależniona od rodzaju materiału budowlanego i daje najlepsze wyniki w przypadku tynków i zapraw. Zastosowanie pełnej technologii hydrofobizacji muru przy użyciu omawianej metody wymaga aplikacji czterech preparatów o nazwie HERMON I, HERMON II, HERMON III i HERMON IV, które różnią się między sobą zawartocią składnika aktywnego oraz ilością poszczególnych rozpuszczalników. Naniesienie każdego z nich odpowiada poszczególnym fazom procesu osuszania i hydrofobizacji ścian.

Sposób wykorzystanie środka HERMON

Jedną z najistotniejszych, jeśli nie najważniejszą zaletą HERMONU jest fakt, że jego aplikacja odbywa się bez fizycznej ingerencji w strukturę muru. Odróżnia go to w sposób zasadniczy od wykonywania izolacji poziomej w istniejących ścianach metodą podcinania spoin lub wiercenia otworów w celu wykonania iniekcji żywicznej. Ponadto efekty metody są widoczne znacznie szybciej niż w przypadku wymienionych wyżej technologii. Równie ważną rzeczą jak brak koniecznoci kucia lub wiercenia w murze, jest uniwersalność zastosowania preparatu. Polega ona głównie na tym, że HERMON usuwa zarówno skutki zawilgocenia jak i zasolenia oraz zagrzybienia murów. W przypadku zastosowania innych technologii konieczne jest użycie kilku preparatów, z których każdy posiada ściśle określone działanie o znacznie mniejszym spektrum.

Aplikacja preparatów

HERMON powoduje przywrócenie strukturze muru pełnych walorów użytkowych pod warunkiem spełnienia wszystkich reżimów technologicznych zalecanych przez producenta. Zastosowanie się do nich jest absolutnie niezbędne, ponieważ wszelkiego rodzaju odstępstwa od przyjętych procedur skutkować mogą brakiem uzyskania oczekiwanych efektów oraz niepowodzeniem całego procesu osuszania i usuwania korozji biologicznej z konstrukcji murowej. Z uwagi na skalę problemu oraz związaną z tym odpowiedzialność spoczywającą w tym zakresie na wszystkich uczestnikach procesu budowlanego, HERMON został zakwalifikowany wyłącznie do profesjonalnego użycia, przez autoryzowane, przeszkolone przez wytwórcę firmy.